Galicjusz

232 teksty – auto­rem jest Ga­lic­jusz.

Nieobec­ność szczególną formą is­tnienia ! 

myśl
zebrała 18 fiszek • 10 kwietnia 2014, 17:43

Ku­ter­no­ga i sprin­ter...na star­cie szan­se mają równe ! 

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 kwietnia 2014, 20:20

Raz, dwa...spodziewa­liście się, że będzie trzy?! Otóż nie ! Moi drodzy, przes­tańcie myśleć sche­matycznie i kon­wen­cjo­nal­nie ! Twórzcie rzeczy­wis­tość, zmieniaj­cie świat...Tyl­ko kreatyw­ne myśle­nie dop­ro­wadzi Was tam, gdzie naj­praw­do­podob­niej 89 % z Was nig­dy nie tra­fi. Start...przed Wa­mi długa dro­ga ! 

myśl
zebrała 9 fiszek • 31 marca 2014, 22:15

Dyk­tat me­dial­ny wolą otu­manionych ! 

myśl
zebrała 7 fiszek • 30 marca 2014, 14:48

Ko­mity­wa z głup­cem gwa­ran­cją sukcesu! 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 marca 2014, 21:48

Za mną stoi ja­kość! Za Wa­mi "chałtura"! 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 marca 2014, 20:27

Krótkowzroczność poz­wa­la widzieć więcej ! 

myśl
zebrała 9 fiszek • 26 marca 2014, 20:45

"Praw­dzi­wych przy­jaciół poz­na­jemy w bie­dzie"...Praw­dzi­wych przy­jaciõł nie poz­na­jemy w bie­dzie! Praw­dzi­wych przy­jaciół poz­na­jemy w sy­tuac­ji sze­roko pojęte­go dob­ro­bytu. Wte­dy i tyl­ko wte­dy możemy być pew­ni be­zin­te­resow­ności przy­jaciela! Po­zos­tałe sy­tuac­je to tyl­ko zim­na kal­ku­lac­ja lub spon­ta­niczna "bez­koszto­wa" li­tość. Proszę o zacho­wanie trzeźwości umysłu i pow­strzy­manie się od "lan­so­wania" an­dronów, iż "praw­dzi­wych przy­jaciòł poz­na­jemy w biedzie"...! 

myśl
zebrała 8 fiszek • 25 marca 2014, 21:01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Galicjusz

Jako człowiek wykształcony i światły, pozbawiony wszelkich złudzeń dotyczących prawideł na których opiera się szereg systemów filozoficzno - socjologicznych, stawiam najwyższe wymagania z zakresu budowania wypowiedzi i formowania ich w tekst spójny i zgodny z zasadami interdyscyplinarnej płaszczyzny naukowej. Większość mnie nie rozumie gdyż tworzę dla elity.

Zeszyty
Facebook
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Moje-Cytat­y.com, Zamyslen­ie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Galicjusz

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Reklama