Galicjusz

387 tekstów – auto­rem jest Ga­lic­jusz.

Dos­to­jeństwo, es­ty­ma i "pres­tiż" to często wy­nik niewo­li poglądów ! 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 24 sierpnia 2015, 23:15

Sza­cu­nek wo­bec in­nych wi­nien być na­tu­ralną kon­sek­wen­cją człowie­czeństwa !

In­spi­rac­ja: Nicola-57
Pub­li­kację de­dykuję Wiel­możnej Pa­ni Ciepłej Wodzie 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 22 sierpnia 2015, 21:03

Znaw­ca to men­tor Waszych suk­cesów ! Dziękując Znaw­cy uczy­cie się wygranej...! 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 21 sierpnia 2015, 21:58

Sza­now­ni Państwo !
Spożywa­nie cuk­ru przez oso­by po­niżej 18 ro­ku życia win­no być za­kaza­ne ! Pa­lenie pa­pierosów przez oso­by młode jest mniej­szym złem niźli kon­sum­pcja cukrów pros­tych. Na­tomiast al­ko­hol w ilości 25 gramów na osobę wi­nien być po­dawa­ny w szkołach pod­sta­wowych za­miast mle­ka ! Czas na rac­jo­nal­ne zmiany ! Precz ze ste­reoty­pami !
Dziękuję za uwagę ! 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 15 sierpnia 2015, 22:41

W re­lac­jach dam­sko - męskich niezbędna jest ma­tema­tyka oraz spra­we posługi­wanie się języ­kiem ! 

aforyzm
zebrał 39 fiszek • 13 sierpnia 2015, 22:15

Tra­dyc­ja to oko­wy współczes­ności ! 

aforyzm
zebrał 19 fiszek • 12 sierpnia 2015, 21:54

Spra­wowa­nie władzy to dar za który pod­da­ni win­ni dzięko­wać Wład­cy ! 

aforyzm
zebrał 24 fiszki • 11 sierpnia 2015, 22:08

Większość mnie nie ro­zumie, gdyż tworzę dla eli­ty ! 

aforyzm
zebrał 26 fiszek • 10 sierpnia 2015, 22:37

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Galicjusz

Jako człowiek wykształcony i światły, pozbawiony wszelkich złudzeń dotyczących prawideł na których opiera się szereg systemów filozoficzno - socjologicznych, stawiam najwyższe wymagania z zakresu budowania wypowiedzi i formowania ich w tekst spójny i zgodny z zasadami interdyscyplinarnej płaszczyzny naukowej. Większość mnie nie rozumie gdyż tworzę dla elity.

Zeszyty
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Galicjusz

Użytkownicy
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Reklama