Galicjusz

407 tekstów – auto­rem jest Ga­lic­jusz.

Oku­lary i płaszcz - przed­mioty, których war­tość jest bez­sprzecznie wyższa niż "nieje­den człowiek" !

Dzíękuję Państwu ! 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 14 listopada 2015, 18:28

Dob­rze, dob­rze, dob­rze...Niedob­rze !

Dziękuję za uwagę ! 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 30 października 2015, 18:46

Ener­gia układu, to nad­wyżka po­ten­cjału in­du­kująca próżnię ! 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 29 października 2015, 22:34

Sza­now­ni Państwo !

Zde­cydo­wana większość społeczeństwa udo­wod­niła dziś, że Pol­ska nie pot­rze­buje ra­dykal­nych zmian ! Po­lityczna rosza­da nie zmieni na lep­sze Waszej codzien­ności a za­fun­du­je nadzieję i roz­cza­rowa­nie !
Od­rzu­cając je­dynie słuszną op­cję, po­noszą Państwo pełną od­po­wie­dzial­ność za Oj­czyznę, która nieu­chron­nie zmie­rza ku upad­ko­wi !

Dzíękuję za uwagę ! 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 25 października 2015, 23:51

Wa­run­kiem ko­nie­cznym sta­nu bez­względnej eudaj­mo­nii, jest świado­mość de­ficy­tu je­go składo­wych ! 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 24 października 2015, 22:13

Tworzy­wem, które zde­cydo­wanie wzno­si síę po­nad obiekt jest tło !

Dziękuję Państwu ! 

aforyzm
zebrał 13 fiszek • 19 października 2015, 22:28

Wiel­możni Uczniowie !
Pieniądze szczęście dają !
Dzíękuję za uwagę ! 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 17 października 2015, 14:01

Wiel­możni Państwo !
Nie oce­niaj­cie jaj­ka przez pryz­mat sko­rup­ki !
Dziękuję za uwagę ! 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 9 października 2015, 18:46

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Galicjusz

Jako człowiek wykształcony i światły, pozbawiony wszelkich złudzeń dotyczących prawideł na których opiera się szereg systemów filozoficzno - socjologicznych, stawiam najwyższe wymagania z zakresu budowania wypowiedzi i formowania ich w tekst spójny i zgodny z zasadami interdyscyplinarnej płaszczyzny naukowej. Większość mnie nie rozumie gdyż tworzę dla elity.

Zeszyty
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Galicjusz

Użytkownicy
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Reklama