Galicjusz

398 tekstów – auto­rem jest Ga­lic­jusz.

Sza­now­ni Uczniowie !

Ry­zyko upad­ku pod­no­si war­tość wzlo­tu !

Dziękuję za uwagę ! 

aforyzm
zebrał 14 fiszek • przedwczoraj, 20:16

Sza­now­ni Uczniowie !
Otoczy­my Was opieką ku czci Waszych dziadków !
Dziękuję za uwagę ! 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 30 września 2015, 21:18

Wiara w Bo­ga, to bez­kry­tyczne iden­ty­fiko­wanie się z op­rawcą !

Dziękuję Państwu ! 

aforyzm
zebrał 16 fiszek • 26 września 2015, 23:58

Sza­now­ni Państwo !
Kluczo­wym ele­men­tem każdej stra­tegii jest ana­liza czyn­ników sta­nowiących o jej niepo­wodze­niu !
Dziękuję za uwagę ! 

aforyzm
zebrał 18 fiszek • 21 września 2015, 21:19

Sza­now­ni Państwo !
Każda wiel­ka ideolo­gia za­wiera w so­bie pier­wias­tek fa­natyz­mu ! 
Dziękuję za uwagę ! 

aforyzm
zebrał 16 fiszek • 20 września 2015, 15:25

Składową wszechświata jest je­go trwa­nie w prze­mija­niu ! 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 17 września 2015, 23:15

Sza­now­nych uchodźców zap­rasza­my do ZEA, Tur­cji i USA oraz in­nych państw, które nie chcą ich przyjąć !
Dziękuję za uwagę ! 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 12 września 2015, 15:50

Wśród dyg­ni­tarzy prym wiodą człon­ko­wie loży !
Kłaniaj­cie się Nam nis­ko a będzie Wam pa­mięta­ne ! 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 8 września 2015, 15:59

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Galicjusz

Jako człowiek wykształcony i światły, pozbawiony wszelkich złudzeń dotyczących prawideł na których opiera się szereg systemów filozoficzno - socjologicznych, stawiam najwyższe wymagania z zakresu budowania wypowiedzi i formowania ich w tekst spójny i zgodny z zasadami interdyscyplinarnej płaszczyzny naukowej. Większość mnie nie rozumie gdyż tworzę dla elity.

Zeszyty
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Galicjusz

Użytkownicy
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Reklama