Galicjusz

285 tekstów – auto­rem jest Ga­lic­jusz.

Pod­stawą każde­go no­wego sys­te­mu po­lityczne­go win­na być sze­roko pojęta prze­budo­wa pop­rzed­ni­ka, na­wet gdy ów był blis­ki ideału. Wyjątek od tej re­guły sta­nowi mo­nar­chia ab­so­lut­na, której dos­ko­nałość nie wy­maga naj­mniej­szej in­ge­ren­cji !
Dziękuję Państwu za uwagę ! 

myśl
zebrała 5 fiszek • wczoraj, 10:24

Społeczeństwa de­mok­ra­tyczne na piedes­ta­le sta­wiają te war­tości, które w ogólnym roz­rachun­ku są zabójcze dla państwa ! 

myśl
zebrała 5 fiszek • 25 lutego 2015, 22:33

Tyl­ko niepo­kor­na pos­ta­wa wo­bec życia poz­wa­la osiągnąć suk­ces w wielu je­go dzie­dzi­nach ! 

myśl
zebrała 10 fiszek • 22 lutego 2015, 21:29

Płynący czas po­wodu­je kon­tro­lowa­ny ruch ma­terii od­bi­jając ka­mienie rzeczy­wis­tości o skle­pienie wyob­raźni ! 

myśl
zebrała 6 fiszek • 21 lutego 2015, 20:33

Most Łazien­kow­ski jest naj­lep­szym do­wodem na to że Pa­ni Pre­zydent kocha nas i lu­bi widzieć jak stoimy w kor­rrkach !

* parafraza... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 lutego 2015, 23:06

Praw­dzi­wy mędrzec nie mu­si wy­ciągać wniosków z po­rażki, gdyż szyb­ko za­mieni ją w zwy­cięstwo ! 

myśl
zebrała 12 fiszek • 18 lutego 2015, 23:12

By poczuć mo­tyle w brzuchu wys­tar­czy je połknąć ! 

myśl
zebrała 9 fiszek • 17 lutego 2015, 00:45

Jed­nos­tron­ność każdej trójjed­ni ba­zuje na jej dualiz­mie ! 

myśl
zebrała 5 fiszek • 16 lutego 2015, 18:17

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Galicjusz

Jako człowiek wykształcony i światły, pozbawiony wszelkich złudzeń dotyczących prawideł na których opiera się szereg systemów filozoficzno - socjologicznych, stawiam najwyższe wymagania z zakresu budowania wypowiedzi i formowania ich w tekst spójny i zgodny z zasadami interdyscyplinarnej płaszczyzny naukowej. Większość mnie nie rozumie gdyż tworzę dla elity.

Zeszyty
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Galicjusz

Użytkownicy
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Reklama